Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00025/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.05.2019
Pieteikties var līdz:
10.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
20.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, otrajā izsolē pārdod Ārijai Litovkinai piederošās 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dārza ielā 4, Viļķenē, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6688 004 0058, kas sastāv no diviem zemes gabaliem: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66880040058 ar kopējo platību 0,3ha uz kuras atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēka; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 66880040059 ar kopējo platību 0,7ha. Piedzinēji: PlusPlus Baltic Ou, Tartu mnt 83, Tallinn, 10115, Igaunija; Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži. 2/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 8000,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 6000,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 21. maijs un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 20. jūnijs, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 10. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 800,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi