Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00033/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 23 100.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Ivaram Ankravam piederošo nekustamo īpašumu – Ozolu iela 1, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, kadastra Nr.7046 008 0192, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4900m2 uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apz.70460080192001) un palīgēka (kadastra apz.70460080192002). Piedzinējs: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 23100,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 23100,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 12. jūlijs un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 12. augusts, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 01. augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 2310,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi