Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00037/106/2019-EIS
Izsoles sākums:
06.06.2019
Pieteikties var līdz:
26.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 930.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 19 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Uldim Kaimiņam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: Sociālās aprūpes centrs Tērvete, reģ.Nr.90000028404, “Mežmalieši”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730 Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 ar kopējo platību 1461 m², būves (dzīvojamās mājas) ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 001 un kopējo platību 64,1 m², būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 002 un kopējo platību 25,5 m², būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 003 un kopējo platību 7,6 m², būves (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 004 un kopējo platību 8,7 m², būves (siltumnīcas) ar kadastra apzīmējumu 4601 009 7406 005 un kopējo platību 20,8 m², pēc adreses    Austrumu iela 12, Dobele, Dobeles nov., kadastra numurs 4601 009 7406, reģistrēts Dobeles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 762. Nekustamā īpašuma novērtējums- 19300.00 EUR Izsoles sākumcena- 19300.00 EUR. Izsoles solis- 1000.00 EUR Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 06.06.2019 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 08.07.2019 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 26.06.2019, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma- 1930.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi