Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/027/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 130.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 300.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 300.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Reo Trauliņa piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Rīgas iela 128 - 13, Līvāni, Līvānu novads, kas reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1714 K-13, ar kadastra numurs: 7611 900 0541, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 13, kopplatībā 33,73 m2 un kopīpašuma 3373/296063 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76110052601001); pievienotā 3373/296063 domājamā daļa no zemes (kadastra numurs 7611 005 2601). Parādnieks: Reo Trauliņš Festivāla iela 1-106, Rīga; Rīgas iela 128-13, Līvāni. Piedzinējs: SIA Līvānu siltums, reģ.Nr. 40003482591, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, reģ.Nr. 41503002485 Līvānu novada dome, reģ.Nr. 90000065595. Īpašuma izsoles sākumcena 1300,00 EUR. Izsoles solis- 100,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 21.feruāris plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 25.marts pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 130,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi