Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/027/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.01.2019
Pieteikties var līdz:
03.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 370.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 700.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 10 900.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Pjotra Feodorova piederošajām 1/5 domājamai daļai nekustamā īpašuma- ar kadastra numuru: 7852 010 0009, kas atrodas "Ruskokti", Kondrašova, Feimaņu pag., Rēzeknes novads, kur viss nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem ar kopējo platību 18,1 ha no tās 2,3 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 15.1 ha mežs; izpildot kadastrālo uzmērīšanu īpašuma platība var tikt precizēta. Pirmā zemes gabala platība ir 14.6 ha ; otrā zemes gabala platība ir 3.5 ha. Uz pirmā zemes gabala atrodas vienstāvu ēka un četrpadsmit palīgceltnes, kas pieder Igoram Osipovam. Reģistrēts Feimaņu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 113. Parādnieks: Pjotrs Feodorovs Rīgas iela 42A-22, Līvāni. Piedzinējs: SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, reģ.Nr. 41503010497; SIA LĪVĀNU SILTUMS, reģ.Nr. 40003482591; Rēzeknes novada pašvaldība. Īpašuma izsoles sākumcena 3700,00EUR. Izsoles solis- 300,00EUR.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 14.janvāris plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 13.februārī pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.februārim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 370,00 euro, zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi