Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.02.2019
Pieteikties var līdz:
05.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 27 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2,  rīko pirmo labprātīgo izsoli Artim Aplokam piederošam nekustamam īpašumam Vircavas ielā 9-1, Rīgā, kadastra Nr.0100 915 9225, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.31016 1, kas ieķīlāts par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 25000,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 13.02.2019. Izsoles noslēgums 15.03.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.03.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 2500,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Artim Aplokam piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.1 (viens) un 3639/200444 pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu no mājas un zemes gabala  Vircavas ielā 9 (deviņi), Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 915 9225 ierkastīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.31016-1.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2. iedaļas 1.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 7.jūlija Hipotēkas līgums Nr.15307/01. 2.2. II daļas 2. Iedaļas 2.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 14.jūnija Hipotēkas līgums Nr.20580/01. 2.4. III daļas 1.iedaļā Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu ierakstītās atzīmes: Atzīme – dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2003.gada 13.marta pirkuma līgums. 2.5. IV daļas 1., 2. Iedaļas 1.1. ieraksts: Nostiprināta kā pirmā hipotēka (tajā skaitā izsniedzamā kredīta summa ir LVL 20240,76. Procentu likme: 6 Euribor + 3,3% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – Līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005.gada 7.jūlija kredīta līgums Nr.15307, 2005.gada 7.jūlija hipotēkas līgums Nr.15307/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 24288,91 LVL. 2.6. IV daļas 1., 2. Iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta kā otrā hipotēka, izsniedzamā kredīta summa ir 24253,77 LVL. Procentu likme: 5,51% gadā, sākot ar 14.06.2008. procentu likme tiek noteikta: 6M Euribor + 2% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – Līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 14.jūnija Hipotekārā  kredīta līgums Nr.20580, 2006.gada 14.jūnija Hipotēkas līgums Nr.20580/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 29104,52 LVL.

3.Izsoles sākumcena: 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1)      visa summa, ko viņš nosolījis; 2)      Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3)      Valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6.Citi pārdošanas noteikumi: 6.1.izsoles izziņošana un turpmāka norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2.izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu; 6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4.pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.izsoles solis – nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu; 6.6.izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8.Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi