Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.02.2019
Pieteikties var līdz:
05.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 42 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 52 500.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Rīga, Dzirnavu iela 66-24, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Tomam Ziemelim. Piedzinējs – AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., :Kekavas nov. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4 ar kopējo platību 66,3 m2 un pie tā piederošo 663/23633 kopīpašuma domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 80110041195001) un zemes (kadastra apzīmējums 80110041195). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā ar kadastra Nr.8011 900 6687, kas atrodas Griezes ielā 17-4, Salaspilī, Salaspils novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 42000,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 42000,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 05.martam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 4200,00 EUR. Izsoles sākums – 2019.gada 13.februāris, plkst.13:00, izsoles noslēgums 2019.gada 15.marts, plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi