Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00040/041/2018-EIS
Izsoles sākums:
21.08.2018
Pieteikties var līdz:
10.09.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 48 750.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 73 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jānim Kalniņam. Piedzinējs – valsts, Rīgas Domes Pašvaldības ieņemumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 816 m2, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi un piebūvi (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1,c) un palīgceltne (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.2) un būve-garāža (kadastra apzīmējums 01000410064005), kas atrodas Maskavas ielā 23, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 041 0064. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 65 000,00 EUR. Pēc kārtas tā ir otrā izsole.  Izsoles sākumcena – 48750,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.septembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (6 500EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 21.augusts, plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2018.gada 20.septembris plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi