Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/039/2021-EIS
Izsoles sākums:
20.08.2021
Pieteikties var līdz:
09.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
20.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Adrese:
Pērses iela 9/11, 2.stāvs, Rīga, LV-1011
Telefons:
67133106
E-pasts:
dana.galzone@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 470.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 14 700.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
€ 15 200.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Olgai Vasiļjevai un Romānam Vasiļjevam piederošo nekustamo īpašumu Pionieru ielā 91-4, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., ar kadastra Nr.8080 900 0574.

Piedzinējs: AS “West Kredit”, adrese: Kr. Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no 1 istabu dzīvokļa ar kopējo platību 35,6 kv.m. un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 356/12518 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 8080 008 0408). Īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000012592 4, uz mantojuma atstājēja Aleksandra Vasiļjeva vārda.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir 14 700 EUR apmērā. Izsoles sākumcena: 14 700 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Izsoles sākuma datums: 20.08.2021. Izsoles noslēguma datums un laiks: 20.09.2021., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 09.09.2021. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 1 470 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi