Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pārdod izsolē funkcionāli savstarpēji saistītus divus nekustamos īpašumus, kas pieder Ievai Ruisai. Piedzinējs – Rīgas Domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1437 kvm, kas atrodas Rīnūžu ielā, Rīgā, kadastra numurs 0100 111 0628 un dzīvojamās mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 0100 111 0844 002), kas atrodas Rīnūžu ielā 16, Rīgā, kadastra numurs 0100 611 0213. Nekustamie īpašumi reģistrēti Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 16000,00 EUR. Pēc kārtas tā ir otrā izsole.  Izsoles sākumcena – 12000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 04.februārim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (1600,00 EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2019.gada 15.janvāris, plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2019.gada 14.februāris plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi