Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 620.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 12 150.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-316, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Lienītei Haubertei piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā iela 46, Kandava, Kandavas novads, kadastra numurs 9011 001 0358. Nekustamā īpašuma novērtējums 16200,00 EUR, Izsoles sākumcena  12150,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2019.gada 16.janvāris. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 15.februāris, plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 5.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1620,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0358, platība 2391 m2. Uz zemes gabala atrodas 2 (divas) ēkas - Dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 9011 001 0358 001), palīgēka -šķūnis (kadastra apzīmējums 9011 001 0358 002). Adrese: Lielā iela 46, Kandava, Kandavas nov. Īpašums ierakstīts Kandavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000149083 (Kadastra numurs: 9011 001 0358) 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez “Swedbank” AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt Ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2014.gada 8.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.14-008322- PK, 2014.gada 8.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.14-008322-PK/1. 2.2. Nostiprināta hipotēka, aizdevuma summa 20 995.00 EUR. Procenti: Aizdevuma līguma 14-008322-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.3. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0.16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) EUR 14 EUR 140 saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 10.1. punktu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: „Swedbank”, AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2014.gada 8.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.14-008322- PK, 2014.gada 8.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.14-008322-PK/1. Nodrošinātais prasījums 29,393.00 EUR. 3.Izsoles sākumcena – 12 150,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit euro) 4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. 4.1. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai  4.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5.Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks – LIENĪTE HAUBERTE, patur sev. 6.Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4.persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi