Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00044/088/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ampermane Vēsma, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 475.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 5 775.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu novads, otrajā izsolē pārdod Jānim Misiņam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Lejnieki", Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., kadastra Nr.4256 010 073. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 11,8 ha un apbūves: dzīvojamā māja ar kopplatību 102,9 m2, kūts (dabā nepastāv), šķūņa ēka (dabā nepastāv). Piedzinējs: valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums– EUR 7300. Otrās izsoles sākumcena-EUR 5475 Izsoles solis - EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2018.gada 13.decembris un noslēguma datums ir 2019.gada 14.janvāris, plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 2.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 730 apmērā  zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr.LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi