Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00044/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.05.2019
Pieteikties var līdz:
16.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
26.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 200.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Arturam Muleram piederošo nekustamo īpašumu Čikuļi, adrese: "Čikuļi", Taunaga, Dricānu pag., Rēzeknes nov.,  kadastra Nr. 7850 003 0029. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem (kadastra apzīmējumi: 7850 003 0029, 7850 003 0225, 7850 003 0286) kopā 6,22 ha platībā. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0029 atrodas: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7850 003 0029 001) un divas palīgēkas (kadastra apzīmējumi 7850 003 0029 002, 7850 003 0029 003). Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", juridiskā adrese: Rīga, Doma laukums 4. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 4200,00 EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 2019.gada 16.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 420,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr. 08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 27.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 26.jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi