Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/009/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2019
Pieteikties var līdz:
05.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Korics Normunds, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 360.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 700.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas 9.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2.stāvs, 3.kabinets, rīko Solvitai Gaujai piederošā nekustamā īpašuma Kapu iela 1, Saldus, Saldus nov., kadastra numurs 8401 007 0048, pirmo labprātīgo izsoli.

Pirmās izsoles sākumcena  3600,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 16.oktobris.

Izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 15.novembrī, plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 05.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 360,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr.09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Prasītājs – AS ABLV Bank, Skanstes iela 7 k-1, Rīga.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Atbilstoši tiesas lēmumam AS ABLV Bank ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:             Solvitai Gaujai, personas kods 261174-12857, piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts nekustamais īpašums:             zemes gabals ar kopējo platību 1148 kv.m, ar apzīmējumu kadastrā 8401 007 0048, kas atrodas Saldū, Kapu ielā 1 un ierakstīts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000178724 (turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums).            

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:            

2.1. II daļas 2.iedaļas 1.1.ieraksts: Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības „AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt tā vērtību. Pamats: 2007.gada 3.augusta hipotēkas līgums Nr.07-K-4695/01.            

2.2. IV daļas 1., 2. iedaļas 1.1.ieraksts: Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 1) līdz 03.08.2009.g. tiek noteikta fiksēta procentu likme 6.87%; 2) sākot ar 03.08.2009.g. tiek noteikta mainīga procentu likme: bāzes likme uz 03.07.2009.g. un pievienotā likme 2,2%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš – 2019.gada 3.augusts. Kreditors: Akciju sabiedrība „AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 3.augusta hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4695, 2007.gada 3.augusta hipotēkas līgums Nr.07-K-4695/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 42417,04 LVL.            

3.Izsoles sākumcena: 3 600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 360,00 EUR (trīs simti sešdesmit eiro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsoles solis – nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu;

6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi