Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00043/088/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ampermane Vēsma, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 420.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 150.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 7 650.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., otrajā izsolē pārdod Igoram Zevjakinam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Loka ielā 3-8, Cēsīs, Cēsu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 43,3 kvm un 433/35545 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.630 8, kadastra Nr.4201 900 0911. Piedzinēji: Cēsu novada pašvaldība (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads); SIA  CDzP (Gaujas iela 7, Cēsis, Cēsu novads; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Lāčplēša iela 70A, Rīga). Nekustamā īpašuma novērtējums  – EUR 4200. Otrās izsoles sākumcena- EUR 3150. Izsoles solis - EUR 300. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma ir 2018.gada 13.decembris un noslēguma datums ir 2019.gada 14.janvāris, plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 2.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 420 apmērā  zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr.LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi