Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 01.07.2019 10:30!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.06.2019
Pieteikties var līdz:
02.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 27 300.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Purvciema iela 44 k - 1 - 3, Rīga, kadastra numurs 0100 913 2573, kas uz likuma pamata pieder Vasilijam Deketam. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas Nr.90001999188, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 48,27 kvm platībā (saskaņā ar Valsts zemes dienesta datu bāzē pieejamo informāciju platība ir 48,30 kvm) un 4827/36275 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 27 300,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 euro centi). Izsoles solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 euro centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 12.jūnijs, plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2019.gada 12.jūlijs, plkst.13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.jūlijam jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (2730,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 25418796.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi