Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/064/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaņepe Agrita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 350.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 500.00
Izsoles solis:
€ 250.00
Nosolītā cena:
€ 13 750.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe, prakses vietā Rīgā, Tērbatas iela 5-6, pirmajā izsolē pārdod Erlenam Miķelsonam piederošo nekustamo īpašumu:  – dzīvokļa īpašumu Nr. 32 ar kopējo platību 29,2 m2 un pie tā piederošo 2911/268448 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 8096 005 0455 001) un zemes (kadastra apzīmējums 8096 005 0455), kas atrodas Stopiņu novadā, Upeslejas, "Upeslejas 7" (kadastra Nr. 8096 900 0713). Piedzinējs: Biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", Lomonosova iela 9, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) ir 13500,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis 250,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.           Izsoles sākuma datums 28.05.2019. plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums 27.06.2019.plkst. 13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.06.2019. jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Agritas Kaņepes, reģ. nr. 17058212315,depozīta kontā Nr. LV87TREL9199092001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kodsTRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1350,00EUR) un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē.          

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi


Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi