Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00060/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.10.2019
Pieteikties var līdz:
31.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 44 250.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 62 250.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2,  rīko otro labprātīgo izsoli kā kopībai Jeļenai Murajai piederošiem diviem savstarpēji saistītiem nekustamiem īpašumiem: Ulbrokas ielā 12 k-3 - 53, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 924 5591 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000393181-53, un kopīpašuma 595/78149 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ulbrokas ielā 12 k-3, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 121 4030 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211503, kas ieķīlāti par labu ABLV Bank, AS, Skanstes iela 7/1, Rīga.  

Otrās labprātīgās izsoles sākumcena – 44250,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 11.10.2019. Izsoles noslēgums 11.11.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.10.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 5900,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.    Nekustamā īpašuma sastāvs.

Jeļenai Murajai piederoši un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāti nekustami īpašumi:

1.1.            dzīvokļa īpašums Nr.53 un 595/78149 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas Ulbrokas ielā 12 korpuss 3, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 924 5591 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000393181-53; (turpmāk tekstā arī – Nekustamais īpašums Nr.1);

1.2.            595/78149 kopīpašuma domājamās daļas no zemes gabala 4264 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Ulbrokas ielā 12 korpuss 3, Rīgā, un ar kadastra Nr.0100 121 4030 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211503 (turpmāk tekstā arī – Nekustamais īpašums Nr.2);

1.3.            Nekustamie īpašumi Nr.1 un Nr.2 tiek izsolīti kā kopība. Turpmāk tekstā abi šajā punktā uzskaitītie nekustamie īpašumi kopā – Nekustamais īpašums.  

2.     Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Nekustamajam īpašumam Nr.1: 2.1.1. II daļas 2.iedaļas 2.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 28.septembra hipotēkas līgums Nr.07-K-5430/01. 2.1.2. II daļas 2.iedaļas ieraksts 4.1.: Atzīme – vērsta Ls 1456,94 un 6% gadā no parāda summas Ls 1026,30 piedziņa. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, nodokļu maksātāja kods 40003514990. II daļas 2.iedaļas ieraksts 4.2.: Pamats: Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2012.gada 15.augusta izpildu raksts lietā Nr.C28390910, zvērināta tiesu izpildītāja A.Sladza 2013.gada 16.maija nostiprinājuma lūgums. 2.1.3. II daļa 2.iedaļas ieraksts 5.1.: Atzīme – vērsta 91,08 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas kods 90011524360. II daļas 2.iedaļas ieraksts 4.2.: Pamats: 2018.gada 28.septembra zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildausa nostiprinājuma lūgums Nr.07211/066/2018-NOS, 2018.gada 9.maija Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-18-3742-lsi/7-15-3/2546-PL. 2.1.4. IV daļas 1.,2.iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa ir 69758,95 LVL. Procentu likme: Saskaņā 2007.gada 28.septembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.07-K-5430. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – saskaņā 2007.gada 28.septembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.07-K-5430. Kreditors: Akciju sabiedrība “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 28.septembra Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-5430, 2007.gada 28.septembra Hipotēkas līgums Nr.07-K-5430/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 83710,74 LVL.

2.2. Nekustamajam īpašumam Nr.2: 2.2.1. II daļas 2.iedaļas ieraksts 36.1.: Noteikts aizliegums Jeļenai Murajai bez Akciju sabiedrība “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 28.septembra Hipotēkas līgums Nr.07-K-5430/02. 2.2.2. II daļas 2.iedaļas ieraksts 86.1.: Atzīme – vērsta Ls 1456,94 un 6% gadā no parāda summas Ls 1026,30 piedziņa. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, nodokļu maksātāja kods 40003514990. II daļas 2.iedaļas ieraksts 86.2.: Pamats: Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2012.gada 15.augusta izpildu raksts lietā Nr.C28390910, zvērināta tiesu izpildītāja A.Sladza 2013.gada 16.maija nostiprinājuma lūgums. 2.2.3. III daļas 1.iedaļas 38.1. ieraksts: Atzīme – Jeļena Muraja atsakās no savu pirmpirkuma tiesību izmantošanas uz citiem kopīpašniekiem piederošām nekustamā īpašuma domājamām daļām, to atsavināšanas gadījumā neatkarīgi no pirkuma maksas un citiem noteikumiem. Pamats: 2007.gada 25.septembra Zemes pirkuma līguma Nr.3/53-Z. 2.2.4. IV daļas 1.,2.iedaļas 8.1. ieraksts: Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā kredīta summa Ls 69758,95). Procentu likme: Saskaņā 2007.gada 28.septembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.07-K-5430. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – saskaņā 2007.gada 28.septembra Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.07-K-5430. Hipotēkas devējs: Jeļena Muraja. Kreditors: Akciju sabiedrība “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 28.septembra Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-5430, 2007.gada 28.septembra Hipotēkas līgums Nr.07-K-5430/02. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 83710,74 LVL.    

3. Otrās izsoles sākumcena: 44250,00 EUR, jeb 75% no pirmās izsoles sākumcenas 59000,00.  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.  

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 5 900.00 EUR (Pieci tūkstoši deviņi simti euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis – nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611. panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi