Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00011/100/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Gulbe Ligita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 160.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 600.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 1 700.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.100 zvērināts tiesu izpildītājs Ligita Gulbe rīko nekustamā īpašuma Jelgavas iela 20-3, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., kadastra numurs 3207 900 0039, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 3 ar kopējo platību 61,3 kvm un kopīpašuma 613/4658 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020358001); kopīpašuma 613/4658 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020358002); kopīpašuma 613/4658 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020358003); kopīpašuma 613/4658 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 32070020358004); kopīpašuma 613/4658 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 32070020358). Nekustamā īpašuma īpašnieks – Ivars Kozlovskis. Piedzinējs – Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena – 1600,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 27.jūnijam izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 160,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Ligitas Gulbes, reģistrācijas Nr.25086411856, depozīta kontā Nr.LV61TREL9199077001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 7.jūnijs izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 8.jūlijs plkst.13:00. Informācijai tālr. 65122529.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi