Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.02.2019
Pieteikties var līdz:
05.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 80.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 800.00
Izsoles solis:
€ 40.00
Nosolītā cena:
€ 840.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Valērijam Aršanovam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli ar kopējo platību 47,3 m2 un piederošās 473/5327 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kad.apz.94660050221001), un no zemes (kad.apz.94660050221), kas atrodas “Māja Nr.2”-6, Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9466 900 0007. Piedzinēji: SIA GELVORA, Cēsu iela 31/3, Rīga; Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 800,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 40,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 13. februāris un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 15. marts, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 05. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 80,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi