Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00013/088/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ampermane Vēsma, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 240.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 400.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 4 800.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta Uzvaras bulvāris 4, Cēsis, Cēsu novads, pirmajā izsolē pārdod Guntaram Žavoronkovam piederošo nekustamo īpašumu Nākotnes ielā 4 - 5, Rīdzenē, Vaives pag., Cēsu nov.. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 69,5 kvm un 695/12417 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000140554 5, ar kadastra Nr.4290 900 0100. Piedzinēji: valsts, Olga Bogdanova. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) – EUR 2400. Izsoles solis - EUR 200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 28.maijs un noslēguma datums ir 2019.gada 27.jūnijs, plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 240 apmērā  zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr.LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601, 22411041.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi