Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00016/088/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Ampermane Vēsma, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 750.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.88 zvērināta tiesu izpildītāja Vēsma Ampermane, prakses vieta Uzvaras bulvāris 4, Cēsis, Cēsu novads, otrajā izsolē pārdod Dinai Platacei piederošo nekustamo īpašumu Ozolu ielā 9 - 4, Drustos, Drustu pag., Raunas nov.. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,9 kvm un 389/3397 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Drustu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000042238 4, ar kadastra Nr.4248 900 0014. Piedzinējs: valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums  – EUR 1000. Otrās izsoles sākumcena – EUR 750. Izsoles solis - EUR 50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019.gada 28.maijs un noslēguma datums ir 2019.gada 27.jūnijs, plkst.13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un ieskaita nodrošinājuma summu EUR 100 apmērā  zvērinātas tiesu izpildītājas Vēsmas Ampermanes, reģ.Nr.LV02096111281, depozīta kontā Nr.LV73TREL9199069001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64122601, 22411041.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi