Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 730.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 7 300.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 12 100.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Parādnieks: Ēriks Čuhnovs, kas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir nekustāma īpašuma tiesiskais valdītājs.  Nekustamā īapšuma adrese: Darba iela 21-52, Talsi Piedzinējs: SIA Talsu Namsaimnieks, Ezeru laukums 2, Talsi Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 88019002963 ir vienistabas ar kopējo platību 35,3 kvm, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Talsu pilsētā. Nekustamā īpašuma novērtējums 7300.00 EUR Pirmās izsoles sākumcena 7300.00 EUR Izsoles solis 600.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 5.februārim,  izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 730.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 16.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 15.februāris plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi