Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00084/014/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalugina Ivetta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300 000.00
Izsoles solis:
€ 30 000.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā SIA STEMA real, Enkuru iela 12A, piederošo nekustamo īpašumu – Enkuru iela 12A, Ventspils, kadastra numurs 2700 501 0052.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsoles ceļā notiek SIA KARAVELA, Atlantijas iela 15, Rīga labā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

Izsoles solis - 30 000.00 EUR

1.Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. nekustamais īpašums Enkuru iela 12A, Ventspils, kadastra Nr. 2700 501 0052; Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 3493, kas sastāv no 1(vienas) ēkas- zivju pārstrādes ražotne (kadastra apzīmējums 2700 001 2303 001); Atzīme: ēka saistīta ar zemes gabalu Enkuru iela 12A, zemes gabala platība 7763 kv.m., kadastra Nr. 2700 001 2311).

2.Nekustamā īpašuma īpašnieks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „STEMA real”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203024252.

3.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

3.1. Aizliegumi: 3.1.1. bez SIA „Karavela”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003565747, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām (II. daļas 2.iedaļa, 12.1.punkts);

3.1.2. bez SIA „Karavela”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003565747, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām (II. daļas 2.iedaļa, 13.1.punkts);

3.1.3. bez Edgara Atlača rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apvienot, sadalīt, mainīt tā sastāvdaļu un apgrūtināt ar lietu tiesībām (II. daļas 2.iedaļa, 14.1.punkts);

3.2.  Nostiprinātas hipotēkas:

3.2.1.Pirmā hipotēka. Prasījuma summa 961`950,0 EUR.

Kreditors- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Karavela”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003565747, (IV. daļas 1-2.iedaļa, 4.1.punkts);

3.2.2. Hipotēka. Prasījumu summa 812`212,0 EUR. Kreditors - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Karavela”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003565747.(IV. daļas 1-2.iedaļa, 5.1.punkts);

3.2.3. Hipotēka. Nodrošināmais prasījums 100`000,0 EUR. Kreditors- Edgars Atlācis, (IV. daļas 1-2.iedaļa, 6.1.punkts);

3.2.4. Hipotēka par labu valstij. Summa 86`468.79 EUR. IV. daļas 1-2.iedaļa, 7.1.punkts).

4. Izsoles sākumcena: 300`000,00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro, 00 eiro centi)

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītājam augstāko cenu viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

5.1. visa summa, ko viņš nosolījis un pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

5.2. valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

5.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6.Izsoli var atzīt par notikušu arī tajā gadījumā, ja ieradies tikai viens pircējs.

7.Tiesu izpildītājam nav jāveic nekustamā īpašuma aprakts un novērtējums.

8.Visi citi nekustamā īpašuma labprātīgās pārdošanas izsolē nosacījumi tiek reglamentēti atbilstoši Civillikuma un Civilprocesa likuma normām.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 1.augustam  izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas – 30 000.00 EUR,  zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 12.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 12.augusts plkst.13:00.Tālr. uzziņām 63624319.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi