Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00047/027/2018-EIS
Izsoles sākums:
14.01.2019
Pieteikties var līdz:
03.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 200.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA Steķi- LI, reģ.Nr. 51503047631 piederošajam nekustamajam īpašumam- ar kadastra numuru 7694 001 0008, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7694 001 0194. Atdalīts no nekustama īpašuma "Annas", Vārkavas pag., Vārkavas nov. (Vārkavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4416); aktualizēts 16.07.2018.- zemes vienība (kadastra apzīmējums 76940010194), kopplatībā 3,2ha,  ar nosaukumu: Annas 2, pēc adreses: "Annas 2", Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, reģistrēts Vārkavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000480039. Parādnieks: SIA Steķi- LI, reģ.Nr. 51503047631, Rīgas iela 63A-8, Līvāni, Līvānu novads. Piedzinējs: Valsts Ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena 1000,00EUR. Izsoles solis- 100,00EUR.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 14.janvāris plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 13.februārī pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.februārim, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 100,00 euro, zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi