Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/069/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Augustova Aiga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 65 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 650 000.00
Izsoles solis:
€ 65 000.00
Nosolītā cena:
€ 715 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aiga  Augustova (Rīga, K. Ulmaņa gatve 2),  1.labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod parādniekam AS LORD´S&CO reģ.Nr.40003268473 piederošo nekustamo īpašumu Stīpnieku  ceļš 34A, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 1110, ierakstīts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170583. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek  Luminor Bank AS  reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936 labā.  1.Nekustamā īpašuma sastāvs 1.1.zemes gabals 0,6 ha platībā, kas atrodas Stīpnieku  ceļš 34A, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 1110, ierakstīts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000170583. Atdalīts no nekustamā īpašuma ‘Noras, Mārupes pagasts, Rīgas rajons (Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.550); biroja ēkas ar noliktavu (kadastra Nr.8076 003 1110 001); 1.2.Nekustamā īpašuma īpašnieks AS Lord’S&CO reģ.Nr.40003268473. Pamats 2006.gada 18.janvāra pirkuma līgums. Īpašuma tiesība nostiprināta uz pievienoto ēku. Pamats: ēkas pievienošanas 2008.gada 08.septembra akts par biroja ēkas ar noliktavu pieņemšanu ekspluatācijā. 2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi- 2.1 atzīme-noteikts aizliegums bez Luminor Bank AS reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apvienot , sadalīt, mainīt sastāvu un apgrūtināta ar lietu tiesībām.Pamats:2007.gada 8.februāra ķīlas līgums Nr.23//07K23-4. 2.2.atzīme-noteikts aizliegums bez Luminor Bank AS reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, sadalīt un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 11.septembra ķīlas līguma Nr.42/03K00-2. 2.3 atzīme-  noteikts aizliegums bez Luminor Bank AS reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, sadalīt un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 11.septembra ķīlas līguma Nr.94/07K23-2. 2.4.atzīme - vērsta 832,23 EUR piedziņa. Piedzinējs: Mārupes novada dome, reģistrācijas Nr. 90000012827.Pamats:zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus 2019.gada 12.marta nostiprinājuma lūgums, Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmums-izpildrīkojums Nr.1/2-4/108. 2.5.atzīme-servitūts-tiesība uz braucamo ceļu 0,05 ha platībā. Pamats: 2005.gada 8.marta Jura Jēkabsona nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes robežu plāns. 2.6.-nostiprināta kā pirmā hipotēka EUR 1 230 784,11 apmērā. Kreditors :Luminor Bank AS reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936.Pamats: 2007.gada 8.februāra kredīta līgums Nr.23/07K23, 2007.gada 8.februāra ķīlas līgums Nr.23/07K23-4, 2008.gada 23.janvāra grozījumi Nr.1 2007.gada 8.februāra kredīta līgumā Nr.23/07K23,2008.gada 23.janvāra grozījumi Nr.1 2007.gada 8.februāra ķīlas līgumā Nr.23/07K23-4,2009.gada 27.februāra grozījumi Nr.3 2007.gada 08.februāra kredīta līgumā Nr.23/07K23,2009.gada 28.maija grozījumi Nr.4 2007.gada 08.februāra kredīta līgumāNr.23/07K23, 2010gada 15.oktobra grozījumi Nr.5 2007.gada 08.februāra kredīta līgumā Nr.23/07K23,2012.gada 21.decembra grozījumi Nr.6 2007.gada 08.februāra Kredīta līgumā Nr.23/07K23, 2013.gada 13.maija grozījumi Nr.7 2007.gada 08.februāra Kredīta līgumā Nr.23/07K23, 2017.gada 15.februāra grozījumi Nr.8 Kredīta līgumā Nr.23/07K23. 2.7.Nostiprināta hipotēka EUR 739 898,72 apmērā. Hipotēka nodrošina kredītu EUR 569 148,72 un blakus prasījumus EUR 170750,00.Kreditors Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936.Pamats; 2003.gada 23.maija kredītlīnijas līgums Nr.42/03K00,2007.gada 7.aprīļa grozījumi Nr.1 2003.gada 23.maija kredītlīnijas līgumā Nr.42/03K00, 2004.gada 28.maija grozījumi Nr.2 2003.gada 23.maija kredītlīnijas līgumā Nr.42/03K00, 2004.gada 17.septembra grozījumi Nr.3 2003.gada 23.mija kredītlīnijas līgumā Nr.42/03K00,  2005.gada 3.oktobra grozījumi Nr.4  2003.gada 23.maija kredītlīnijas līgumā Nr.42/03K00, 2007.gada 111.septembra grozījumi Nr.6  2003.gada 23.maija kredītlīnijas līgumā Nr.42/03K00, 2007.gada 11.septembra ķīlas līguma Nr.42/03K00-2. 2.8.Nostiprināta hipotēka EUR 150 000,00 apmērā. Kreditors : Luminor Bank AS, reģistrācijas numurs Igaunijā 11315936.Pamats: 20077.gada 1.augusta kredītlīnijas līgums Nr.94/07K23, 20007.gada  11.septembra grozījumi  Nr.1  2007.gada 1.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2007.gada 11.septembra  ķīlas līgums Nr.94/07K23-2, 2008.gada 11.septembra grozījumi Nr.2 2007.gada 1.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2009.gada 27.februāra grozījumi Nr.3, 2007.gada 1.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2009.gada 28.maija grozījumi Nr.4 2007.gada 01.augusta  kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2010.gada 7.septembra grozījumi Nr.5 2007.gada 01.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2010.gada 23.septembra grozījumi Nr.6 2007.gada 01.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2011.gada 14.septembra grozījumi Nr.7 2007.gada 01. augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07/K23, 2012.gada 15.marta grozījumi Nr.8  2007.gada 1.augusta kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2012.gada 21.decembra grozījumi Nr.9 2007.gada 01.auugusta Kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23,  2013.gada 8.februāra grozījumi Nr.10  2007.gada 01.augusta Kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2013.gada 19.aprīļa  grozījumi Nr.11 2007.gada 01.augusta Kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2013.gada 13.maiaj grozījumi Nr.12 2007.gada 01.augusta Kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2014.gada 9.jūnija grozījumi Nr.13 kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23, 2017.gada 15.februāra grozījumi Nr.16 Kredītlīnijas līgumā Nr.94/07K23. 2.9.Nostiprināta hipotēka Latvijas valsts labā EUR 305 749,76 apmērā. Saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu nokavējuma nauda  no laikā nesamaksāta pamatparāda 0,05% par katru kavēto dienu. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienests reģistrācijas kods  90000069281.Pamats: Valsts Ieņēmumu dienesta 2016.gada 30.decembra lēmums Nr.30.4-4.1.1/157007, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. 2.10.Nostiprināta hipotēka EUR 234 332,72 apmērā. Nokavējuma nauda  saskaņā ar likuma ‘Par nodokļiem un nodevām’ 29.pantu nokavējuma nauda no laikā nenomaksāta pamatparāda  0,05% ar katru kavēto dienu. Prasītājs Valsts ieņēmumu dienests reģistrācijas kods 90000069281.Pamats: Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parāda piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas Speciālās piedziņas nodaļas 2017.gada 1.jūnija nostiprinājuma lūgums, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Pirmās piedziņas daļas 2017.gada 31.maija lēmums Nr.30.4-4.1.1/50509”Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu’. 2.11.Nostiprināta hipotēka EUR 186 475,20 Prasītājs Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 900000069281.Pamats : Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 1.decembra nostiprinājuma lūgums , Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 1.decembra lēmums Nr.30.4-4.1.1./104570 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.     3.Izsoles sākumcena -EUR 650 000,00 (seši simti piecdesmit tūkstoši eiro un 00 centi). 4.Nosolītās augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles  cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu. 5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras patur īpašnieks: nekustamā īpašuma īpašnieks  nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā. 6.Citi pārdošanas nosacījumi, kurus pārdevējs atzīst par nepieciešamiem - 6.1 izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. 6.2.Izsole notiek ar augšupejošu soli- ne mazāku kā 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 6.3.Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu. 6.4.ja izsole atzīta par nenotikušu atbilstoši Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem , otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr nekustamā īpašuma solīšanas sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Nekustamā īpašuma labprātīgās izsoles sākuma datums - 2019.gada 11.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 11.jūlijs, plkst.13:00. Izsoles solis – EUR 65 000,00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 01.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 65 000,00 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas, reģ.Nr.LV20037210078, depozīta kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.  Tālrunis uzziņām 67611808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi      

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi