Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/016/2019-EIS
Izsoles sākums:
12.07.2019
Pieteikties var līdz:
01.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 500.00
Izsoles solis:
€ 400.00
Aktuālais solījums:
-
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

 Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa , prakses vieta Balvi, Bērzpils iela 2, otrajā  izsolē pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0500 902 0776, kas atrodas Tartu ielā 7-75, Daugavpils, pamatojoties uz 2019.gada 11.februāra Daugavpils tiesas lēmumu lietā Nr.3-12/002419. Īpašnieks: Nikolai Zelenkin. Nekustamā īpašuma pirmā izsole tiesas ceļā notiek AS Swedbank, labā. 1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.75 ar kopējo platību – 44.9 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 448/39864 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 05000080403001) un no zemes (kadastra apzīmējums 05000080403).  Nekustamais īpašums atrodas Tartu ielā 7, Daugavpilī, kas reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.675 75. 2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.   Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 9. marta hipotēkas līgums Nr.07-028310-PK/1. 2.2.   Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: 1) aizdevuma līguma Nr.07-028310-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5 % no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 9. marta aizdevuma līgums Nr.07-028310-PK, 2007. gada 9. marta hipotēkas līgums Nr.07-028310-PK/1. 3.      Izsoles sākumcena – EUR 6’000,00 (seši tūkstoši euro). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1.Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.2.“Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5. punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks Nikolai Zelenkin (Nikolay Zelenkin), nepatur sev nekādas tiesības. 6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1.            izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.            izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.            maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO; 6.4.            pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu  10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.            izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.            izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.            vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.            izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Otrās labprātīgās   izsoles sākumcena 4500.00EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 400.00EUR. Izsoles sākuma datums 12.07.2019 pl.13.00, izsoles noslēguma datums 12.08.2019 pl.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 01.08.2019.Iemaksāt nodrošinājuma summu 600.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956 ,depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un , izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.Tālr uzziņām 64521195.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi