Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00028/110/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Andrejeva Indra, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 33 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Indra Andrejeva, prakses vieta  Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, rīko SIA “Barakuda RS”,  piederošā nekustamā īpašuma Ziedu Grava, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kadastra numurs 3201 003 0110, pirmo labprātīgo izsoli. Pirmās izsoles sākumcena  33000,00 EUR. Izsoles solis 2000,00 EUR. Izsoles sākuma datums un laiks - 2019.gada 7. jūnijā, plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 8. jūlijā, plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 27.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 3300,00 EUR, Zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, Reģ.Nr.LV25116610021, depozīta konts Nr.LV68TREL9199082002000, Valsts kase, kods:TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Atbilstoši tiesas lēmumam “Swedbank” AS ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem:

1.       Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar platību 0,1356 ha un viena ēka. Adrese: “Ziedu Grava”, Aizkraukle, Aizkraukles novads., kas ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 414, kadastra numurs: 32010030110.

2.       Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.  Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt, kā arī jebkādā veidā atsavināt nekustamo īpašumu. Pamats: 2002. gada 19.marta hipotēkas līgums Nr. 02-035606-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 10,9% gadā. Hipotēkas līgums Nr. 02-035606 – PK/1  1.punkts. Līgumsods 5% apmērā no aizdevuma summas. Līgumsods par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu – 0,16%  no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš – līdz pilnīgai Nodrošināto prasījumu dzēšanai. Kreditors: Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2002.gada 19.marta aizdevumu līgums Nr. 02-0305606-PK, 2002. gada 19.marta hipotēkas līgums Nr. 02-035606-PK/1. Grozīts nodrošinājuma prasījums 11000.00 LVL

2.2   Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000218748, 20.03.2002): Summa: LVL 23744,56 (hipotēka palielināta par 13000,00). Procentu likme: 10,4%. Pamats: 2002. gada 8. oktobra 19.03.2002.g. aizdevuma līguma Nr.02-035606-PK grozījumi, 2002. gada 8.oktobra 19.03.2002.g. hipotēkas līgums Nr. 02-035606-PK/1 grozījumi.

2.3 Grozīts 1. un 2. iedaļās ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000218748, 20.03.2002) – Summa Ls 84000,00 ( tajā skaitā aizdevuma summa Ls 59977,26). Aizdevums palielināts par Ls 37000,00. Procentu likme: 3 mēnešu RIGIBOR + 3,4%. Pamats: 2004. gada 29. marta 19.03.2002. aizdevuma līguma Nr. 02-035606-PK grozījumi, 2004. gada 29. marta 19.03.2002. hipotēkas līguma Nr. 02-035606-PK/1 grozījumi.

2.4. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000218748, 20.03.2002) – Summa : Ls 129720,00. Aizdevuma summa tiek palielināta par 35000,00 un noteikta Ls 92653,73. Procentu likme : 3 mēnešu RIGIBOR + 1,6%. Pamats: 2006. gada 13. jūlija 19.03.2002 aizdevuma līguma grozījumi Nr. 02-035606-PK, 2006. gada 13. jūlija 19.03.2002. hipotēkas līguma grozījumi Nr. 02-035606-PK/1.

2.5. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000218748, 20.03.2002) – Summa  : Ls 164405,00. Aizdevuma summa tiek palielināta par 25300,94 un noteikta Ls 117430,21. Procentu likme : aizdevuma līguma Nr. 02-035606-PK grozījumu (28.05.2007.) I daļas 1. sadaļā “Pamatnoteikumi” 1.6. punktā noteiktā procentu likme. Pamats 2007.gada 28. maija grozījumi 2002. gada 19. marta aizdevuma līgumā Nr. 02-035606-PK, 2007. gada 28. maija grozījumi 2002. gada 19.marta hipotēkas līgumā Nr. 02-035606-PK/1.

3. Izsoles sākumcena – EUR 33000.00 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

4.2. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāiemaksā:

4.2.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

4.2.2. Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

4.2.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

4.2.4. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma dienas. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “BARAKUDA RS”, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – Euro;

6.4. pretendents kurš vēlas piedalīties izsolē 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli- ne mazāku par vienu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas.

7.1. Izsoles uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2 Ja izsole atzīta par  nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615. pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi