Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00021/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
28.05.2019
Pieteikties var līdz:
17.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 22 710.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 170 325.00
Izsoles solis:
€ 2 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko SIA WINNER, juridiskā adrese Tallinas iela 9-13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, piederošā nekustamā īpašuma Ozolu iela 5, Langstiņi, Garkalnes novads, kadastra Nr.8060 007 0213, otro labprātīgo izsoli.

Otrās izsoles sākumcena – 170325,00 EUR. Izsoles solis – 2500,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 28.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 27.jūnijs plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 17.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 22710,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

Prasītājs – EstateGuru tagatisagent OÜ, Suur-Ameerika tn 12, Kesklinn apgabals, Tallina, Igaunija.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Atbilstoši tiesas lēmumam EstateGuru tagatisagent OÜ ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem: “1. Nekustamā īpašuma sastāvs: SIA “WINNER” piederošais nekustamais īpašums Ozolu iela 5, Langstiņi, Garkalnes nov., kadastra numurs 8060 007 0213, sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 80600070213) ar kopējo platību 1695 m2 un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 80600070213001), ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2068. 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Noteikts aizliegums bez ESTATEGURU TAGATISAGENT OÜ, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar citām lietu un saistību tiesībām. Pamats: 2017. gada 17. novembra paralēlo saistību līgums, 2017.gada 17.novembra hipotēkas līgums. Ieraksti: II daļas 2.iedala 21.1., 21.2. (300004480596). 2.2.Nostiprināta hipotēka. Kreditors: Estateguru tagatisagent OÜ, reģ. Nr. 12766368 Igaunijas Republikā. Summa 2700000 EUR. Pamats: 2017. gada 17. novembra paralēlo saistību līgums, 2017. gada 17. novembra hipotēkas līgums. Ieraksti: IV daļas 1.,2.iedaļa 7.1.,7.2. (300004480596). 3. Izsoles sākumcena – 227 100,00 EUR (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši viens simts eiro, 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34. pantā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītajam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev īpašnieks SIA “WINNER” nepatur nekādas tiesības nekustamajā īpašumā. 6. Citi pārdošanas nosacījumi: 6.l. Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kam piemērojami Civilprocesa likuma 607.panta noteikumi. 6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro; 6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi). 6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu. 6.6. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā. 6.7. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likumā noteiktās sekas. 6.8. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos izsoles rīkotāji, dalībnieki un nosolītājs vadās pēc Civilprocesa likuma, Civillikuma, Tiesu izpildītāju likuma un citu tiesību aktu normām, kas reglamentē nekustamā īpašuma izsoles norisi.”

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi