Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00021/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 405.60
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 056.04
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 4 156.04

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2,  rīko pirmo labprātīgo izsoli Irinai Vrubļevskai piederošam nekustamam īpašumam Puškina ielā 9-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1563, ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5944 2, kas ieķīlāts par labu Swedbank, AS, Balasta dambis 15, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 4056,04 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 20.03.2019. Izsoles noslēgums 23.04.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.04.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 405,60 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.    Nekustamā īpašuma sastāvs:

Nekustamais īpašums - Dzīvokļa īpašums Nr.2, platība 76,37 kv.m, kopīpašuma 7637/17063 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - 002, 003 un zemes, adrese: Puškina iela 9-2, Jūrmala, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5944 2, kadastra numurs 1300 901 1563.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 18.februāra hipotēkas līgums Nr.04-009890-PK/1; 2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa - EUR 15 034,06 (LVL 10 566,00), tai skaitā aizdevuma pamatsumma - EUR 10 738,13 (LVL 7546,80). Procentu likme: latu 3 mēnešu Rigibor + 2,5% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; līgumsods- 5% no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004. gada 18. februāra Aizdevuma līgums Nr. 04-009890-PK un 2004. gada 18. februāra Hipotēkas līgums Nr. 04-009890-PK/1, 2005. gada 19. maija 18.02.2004. Aizdevuma līguma Nr. 04-009890-PK grozījumi, 2005. gada 19. maija Hipotēkas līguma Nr. 04-009890-PK/1 grozījumi.

3. Izsoles sākumcena - EUR 4056,04 (četri tūkstoši piecdesmit seši euro un 4 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.  

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Irina Vrubļevska patur sev.  

6. Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā; 6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi