Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/053/2018-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2018
Pieteikties var līdz:
04.02.2018 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2018 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eglītis Mārtiņš, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 18 750.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 140 625.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
€ 167 625.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.nr.53 zv.tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta-Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, Rīga, pārdod 2.labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu–dzīvokli Nr.12A, kas atrodas Blaumaņa ielā 16/18, Rīga, kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes pr-tas tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000086532, īpašnieks–Valery Titov, ar sekojošiem pārdošanas nosacījumiem: 1.Nekustamā īpašuma sastāvs:Dzīvokļa īpašums Nr.12a (133,87 kvm) Blaumaņa iela 16/18 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas reģistrēts Rīgas pilētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15737 12a, ar kadastra numuru 01009015993 (turpmāk–Nekustamais īpašums). 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:Uz Nekustamo īpašumu reģistrēti sekojoši apgrūtinājumi un ieķīlājumi:II daļas 2.iedaļas ieraksts 3.1.:Noteikts aizliegums bez Grand Credit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2016.gada 1.marta hipotēkas līgums Nr.01-03/6018-D/2. Žurn. Nr.300004056003, lēmums 07.03.2016., tiesnese Ieva Zabarovska. IV daļas 1,2.iedaļas ieraksts 2.1.:Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 140000,00. Procentu likme: fiksēta procentu likme 12,5% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā no nokavētā maksājuma summas vai 0,5% dienā no aizdevuma pamatsummas. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: 2026. gada 10. marts. Kreditors: Grand Credit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 50003952521. Hipotēkas summa 280000.00 EUR. Pamats:2016.gada 1.marta aizdevuma līgums Nr.01-03/6018-D/1, 2016.gada 1.marta hipotēkas līgums Nr.01-03/6018-D/2. Žurn. Nr. 300004056003, lēmums 07.03.2016., tiesnese Ieva Zabarovska 3. 2.Izsoles sākumcena–140625,00 EUR. Izsoles solis–3000,00 EUR. 4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5.Nekustamā īpašuma īpašnieks Valērijs Titovs, personas kods 110953-10718, nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības. 6.Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611.panta otrā daļa);6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 7.Nenotikušās izsoles sekas:7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.7.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.7.4. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. 7.5.Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā:7.5.1. CPL 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;7.5.2.valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā;7.5.3.šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.4.punktā norādīto summu;7.5.4.pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612.panta noteikumus.7.6.Pēc šo noteikumu 7.5.punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613.pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.7.7.Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem:7.7.1.otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē;7.7.2.ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, jāiemaksā līdz 2018.gada 04.februārim ZTI M.Eglīša depozīta kontā nr.LV65TREL9199042001000, reģ.nr.LV12037712369, Valsts Kase, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma 1.izsoles sākumcenas EUR 18750,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 2.Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 2.Izsoles sākuma datums-2018.gada 15.janvāris, izsoles noslēguma datums un laiks-2018.gada 14.februāris plkst.13:00.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi