Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00032/002/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.07.2019
Pieteikties var līdz:
06.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
16.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Beitāne Inese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 060.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 600.00
Izsoles solis:
€ 1 060.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Minerāli,Nīkrāces pagasts,Skrundas novads, kas pieder Artim Sergejevam. Piedzinējs – Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas-šķūnis,kas atrodas uz zemes gabala ar platību 0,61 ha, un kas atrodas " Minerāli", Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.Nekustamais īpašums reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.62680030158. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 10600,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole.  Izsoles sākumcena – 10600,00 EUR. Izsoles solis – 1060,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 6.augustam jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (1060,00 EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2019.gada 17.jūlijs, plkst.13:00. Izsoles noslēgums 2019.gada 16.augusts plkst. 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi