Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.02.2019
Pieteikties var līdz:
05.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 36 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 37 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2,  rīko pirmo labprātīgo izsoli Jevgēnijam Besekerskim piederošam nekustamam īpašumam Kurzemes prospektā 48-46, Rīgā, kadastra Nr.0100 900 4623, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.12813 46, kas ieķīlāts par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 36000,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 13.02.2019. Izsoles noslēgums 15.03.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.03.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 3600,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Jevgēnijam Besekerskim piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums 46 (četrdesmit seši) un 5520/311462 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Kurzemes prospektā 48 (četrdesmit astoņi), kas ar kadastra numuru 0100 900 4623 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 12813 46.

2.  Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2. iedaļas 5.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 11. februāra hipotēkas (īgums Nr.08-K-0360/01. II daļas 2. iedaļas 7.1. ieraksts: Atzīme - vērsta 323.42 EUR piedziņa. Piedzinējs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas kods 90009112024. II daļas 2. iedaļas 7.2. ieraksts: Pamats: 2016.gada 15.novembra Nodrošinājuma valsts aģentūras izpildrīkojums Nr.1636, 2016.gada 13.decembra zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda nostiprinājuma lūgums Nr.28200/044/2016-NOS. II daļas 2. iedaļas 8.1. ieraksts: Atzīme - vērsta parāda summas 339,10 EUR ar pieaugumu 203,50 EUR apmērā ik mēnesi piedziņa. Piedzinējs: MARIJA BESEKERSKA, personas kods 261087-10633. II daļas 2. iedaļas 8.2. ieraksts: Pamats: 2016.gada 25.novembra Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas izpildu raksts lieta Nr.C28344216, 2016.gada 13.decembra zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda nostiprinājuma lūgums Nr.28201/044/2016-NOS. II daļas 2. iedaļas 9.1. ieraksts: Atzīme-vērsta 26.14 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas kods 90011524360. II daļas 2. iedaļas 9.2. ieraksts: 9.2. Pamats: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2018.gada 11.maija lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-18-3885-lsi/7-15-3/3085-PL, zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona 2018.gada 2.augusta nostiprinājuma lūgums Nr.08447/051/2018-NOS. 2.2.      IV daļas 1., 2. iedaļas 4.1. ieraksts: Nostiprināta kā trešā hipotēka par aizdevuma summu LVL 44276,65 Procentu likme: saskaņā ar 2008.gada 11. februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0360 Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2008.gada 11. februāra hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0360 Kreditors: akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2008.gada 11. februāra hipotekārā kredīta līgums Nr.08-K-0360,2008.gada 11. februāra hipotēkas līgums Nr.08-K-0360/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 53131.98 LVL

3. Izsoles sākumcena: 36 000,00 EUR (Trīsdesmit seši tūkstoši eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 3600.00 EUR (Trīs tūkstoši seši simti eiro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611 .panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsolu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi