Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/089/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 50.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 500.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 900.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Vilnim Kreičmanim piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli ar kopējo platību 24,90m2, kas atrodas Gaujas ielā 17-13, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 4211 302 0079. Nekustamais īpašums reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā (īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas). Piedzinējs: SIA “LĪGATNES NAMI”, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 500,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 16. janvāris un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 15. februāris, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 05. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 50,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi