Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00040/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 35 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 350 000.00
Izsoles solis:
€ 3 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā publiskajā izsolē Biedrībai (BDR) "Storona C", Dārzu iela 83, Rēzekne, piederošās 9/10 domājamās daļas un Biedrībai (BDR) "Latgales reģionālais aprūpes centrs", Dārzu iela 83, Rēzekne, piederošo 1/10 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Dārzu ielā 83, Rēzeknē, ar kadastra Nr.2100 505 0102. Nekustamais īpašums sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 2100 005 0101 001, ar lietderīgo platību: 768,45 kv.m., (pēc VZD datiem būves kopējā platība ir 1201,8 kv.m.). Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 350 000,00 EUR. Izsoles solis: 3 500,00 EUR. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un līdz 2019.gada 3.jūnijam jāieskaita nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas  t.i. 35 000,00 EUR apmērā tiesu izpildītājas depozīta kontā: L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Nosolītā augstākā cena,  nosolītājam jāmaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu un citus maksājumus, kas no viņa pienākas, uz tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. Ja nosolītājs noteiktajā kārtībā un termiņā nesamaksā visu no viņa pienākošo summu, tad zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājuma summu - tā netiek atmaksāta, bet tiek pievienota pie kopējās par īpašumu saņemtajai summai un tiek izmaksāta Biedrība (BDR) "Storona C", Biedrība (BDR) "Latgales reģionālais aprūpes centrs" proporcionālās daļās attiecīgi nekustamā īpašuma tiesībām uz domājamam daļām. Tas pats attiecas uz gadījumu, kad pēdējais pārsolītais solītājs nav paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par savu augstāko solīto cenu vai ir atteicies to paturēt sev. Nosolītāja samaksātā pirkuma summa tiek ieskaitīta zvērināta tiesu izpildītāja depozītu kontā. Publiskās izsoles rezultātā iegūto naudu pārskaita ieinteresētai personai (mantas īpašniekam) pēc apliecinājuma par izsolē pārdotās mantas īpašuma tiesību maiņas saņemšanas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2019.gada  14.maijs plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada  13.jūnijs plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi