Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00016/099/2018-EIS
Izsoles sākums:
13.12.2018
Pieteikties var līdz:
02.01.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.01.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kavīte Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 52 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 522 000.00
Izsoles solis:
€ 10 000.00
Nosolītā cena:
€ 532 000.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta Zvaigžņu iela 1, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod SIA "Biogazenergostroy Baltic", juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1, Valmiera, piederošus 3 funkcionāli savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ar kadastra numuru 9601 013 1816, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9601 013 1816) ar kopējo platību 3413 m2, ar kadastra numuru 9601 013 1817, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9601  013 1817) ar kopējo platību 3505 m2  un  ar kadastra numuru 9601 013 1811, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 9601 013 1811) ar kopējo platību 11,7331 ha, uz kura atrodas šādas būves:

- sadzīves korpusa ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 001) ar kopējo platību 6153,1 m2;

- gaļas-tauku korpusa ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002) ar kopējo platību 18446,1 m2;

- laboratorijas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 003) ar kopējo platību 275 m2;

- automazgātavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 007) ar kopējo platību 364 m2;

- caurlaides ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 008) ar kopējo platību 315,5 m2;

- virtuves ēka suņu barošanai (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 012) ar kopējo platību 23,2 m2;

- noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 013) ar kopējo platību 101,6 m2;

- sūkņu stacijas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 014) ar kopējo platību 113,5 m2;

- tauku uztvērēja ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 017) ar kopējo platību 723,7 m2;

- katlu mājas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 018) ar kopējo platību 182,90 m2;

- tehnisko fabrikātu ceha ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 019) ar kopējo platību 2033,1 m2;

- noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 021) ar kopējo platību 385,9 m2;

- noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 022) ar kopējo platību 514,8 m2;

- saldētavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 023) ar kopējo platību 24891,9 m2;

- noliktavas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 024) ar kopējo platību 416,3 m2;

- ražošanas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 025) ar kopējo platību 497,1 m2;

- ražošanas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 026) ar kopējo platību 534 m2;

- ražošanas ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 027) ar kopējo platību 596,5 m2;

- putnu ceha ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 029) ar kopējo platību 2586,3 m2;

- administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 030) ar kopējo platību 318,4 m2;

- caurlaides ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 031) ar kopējo platību 62,3 m2;

- autosvaru ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 032) ar kopējo platību 44,1 m2;

- veikala ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 033) ar kopējo platību 134,2 m2;

- šķūņa ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 034) ar kopējo platību 198,8 m2;

- gāzes uzskaites punkta ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 041) ar kopējo platību 9,8 m2;

- dzelzceļa pievadceļš Nr.204 (kadastra apzīmējums 9601 013 1811 042) dabā neeksistē, demontēts;

- priekškautuves bāzes ēka (kadastra apzīmējums 9601 013 1817 001) ar kopējo platību 7262,7 m2.

Būve ar kadastra apzīmējumu 9601 013 1817 001 saistīta ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 013 1816, 9601 013 1817. Būve ar kadastra apzīmējumu 9601 013 1811 027 daļēji saistīta ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0030. Būve ar kadastra apzīmējumu 9601 013 1811 042 daļēji saistīta ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 013 0008, 9601 013 0021.

Piedzinējs: Valmieras pilsētas pašvaldība, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 522 000,00 EUR. Izsoles solis 10 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2018.gada 13.decembrī. Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 14.janvārī plkst.13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 2.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (52 200,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64264408.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi