Izsoles procesa informācija

Izsole ir pārtraukta 02.07.2019 15:11!
Sludinājuma reģ.nr:
00152/005/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.06.2019
Pieteikties var līdz:
01.07.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Biķe Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 370.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 53 700.00
Izsoles solis:
€ 2 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Atim Šnorem piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Akas ielā 56, Rojā, Rojas novadā, reģistrēts Rojas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 716, kadastra Nr. 8882 008 0162.    Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', adrese – Balasta dambis 15, Rīga, labā. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi. 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar platību 0,13 ha, uz kura atrodas divstāvu mūra dzīvojamā māja un viena saimniecības ēka. Adrese: Akas iela 56, Roja, Rojas novads, kas ierakstīts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 716, kadastra numurs: 88820080162. 2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 2.1. Atzīme – noteikts aizliegums bez AS “Swedbank” (iepriekš AS “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas dalīt, atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 2.2. Atzīme – nekustamam īpašumam uzlikts arests – aizliegums nekustamo īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar citām lietu vai saistību tiesībām saskaņā ar KPL 361. pantu. 2.3. Atzīme – Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla. Platība 0.13 ha. 2.4. Atzīme – LATTELEKOM sakaru līnija. Platība 0.023 km. 2.5. Atzīme – ceļa servitūts par labu Rojas pagasta pašvaldībai. Pamats: 1999. gada 9. aprīļa LR VZD Talsu rajona nodaļas lēmums Nr.334. Platība 0.055 km. 2.6. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Kreditors: AS “Swedbank” (iepriekš AS “Hansabanka), nodokļu maksātāja kods 40003074764. 2.7. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 3761, 2000). 2.8. Grozīts ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 3761, 2000.).  3. Izsoles sākumcena – 53 700,00 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1. AS “Swedbank” saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja AS “Swedbank” noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 4.2. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.3. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā: 4.3.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; 4.3.2. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 4.3.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Atis Šnore nepatur sev nekādas tiesības. 6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu; 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – Euro; 6.4. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 5 370,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, VALSTS KASE, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru; 6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli – ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā; 6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.2.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas. 7. Nenotikusi izsole un tās sekas. 7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā. 7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas. 7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. 7.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 2 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 11.jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 11.jūlijs plkst.13:00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi