Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/039/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.02.2019
Pieteikties var līdz:
05.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 260.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 22 600.00
Izsoles solis:
€ 700.00
Nosolītā cena:
€ 42 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Zigurdam Ābariņam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Mežciema ielā 26-5, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 906 7813, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9660 5.

Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS “West Kredit”, adrese: Kr. Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 22 600 EUR. Izsoles solis: 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 13.02.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 15.03.2019., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 05.03.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 2 260 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:  

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

Īpašuma adrese: Mežciema iela 26-5, Rīga.

Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.5, 54,27 kv.m platībā; pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 5427/237527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

Kadastra numurs: 0100 906 7813.

Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.9660 5.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Apgrūtinājumi: Noteikts aizliegums bez AS „West Kredit”, nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 25.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.122504/3S.

Atzīme – vērsta 518,65 EUR piedziņa. Piedzinējs: Baltijas Apdrošināšanas Nams, apdrošināšanas akciju sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003494976. Pamats: 2017.gada 4.septembra zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus nostiprinājuma lūgums Nr.07591/066/2017-NOS, 2017.gada 5.jūnija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izpildu raksts lietā Nr.C30634516. (papildināts no ieraksta zemesgrāmatu nodalījumā).

Atzīme – vērsta 652,67 EUR un 6% gadā no 306,08 EUR piedziņa. Piedzinējs: Latvijas Gāze, Akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs 40003000642. Pamats: 2017.gada 13.novembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas izpildu raksts lieta Nr.C30713316, 2018.gada 5.janvāra zvērināta tiesu izpildītāja S. Tomsona nostiprinājuma lūgums Nr.00284/051/2018-NOS. (papildināts no ieraksta zemesgrāmatu nodalījumā).  

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka 20 219,80 LVL apmērā. Pamats: 2012.gada 25.aprīļa aizdevuma (kredīta) līgums Nr.122504/3S, 2012.gada 25.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.122504/3S.  

3. Izsoles sākumcena:  

22 600 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti eiro).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles.

Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

Īpašnieks Zigurds Ābariņš nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole:

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) Izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

2) Neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu.

3) Nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

1) Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

2) Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 2260 EUR apmērā (10% no izsoles sākumcenas).

3) Izsole notiek ar augšupejošu soli 700 EUR (septiņi simti eiro).

4) Izsole ir notikusi arī tad, ja izsolē ir pieteicies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

5) Pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības.

6) Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7) Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.  

Tālrunis uzziņām: 67133106.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi