Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00017/029/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2019
Pieteikties var līdz:
06.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
18.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Solovjova Lilija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 470.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 525.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 8 825.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē Jeļenai Semjonovai piederošo nekustamo īpašumu "Tanaji-2", Laucesas pag., Daugavpils nov.; Parādes ielā 14, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov., ar kadastra numuru 4464 005 0442. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 5,52 ha. Uz zemes vienības (kadastra apzīmējums 44640050442), atrodas 7 īpašniekam piederošas būves un citai personai piederošas ēkas. Piedzinējs: A/S “NORVIK BANKA”, Elizabetes iela 15-2, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 4700,00 EUR un izsoles sākumcena: 3525,00 EUR. Izsoles solis: 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, jāiemaksā līdz 2019.gada 6.martam ZTI L. Solovjovas reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i. 470,00 EUR, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 14.februāris plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 18.marts plkst.13:00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi