Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/097/2019-EIS
Izsoles sākums:
07.06.2019
Pieteikties var līdz:
27.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
08.07.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kaktiņa Ineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 950.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 19 500.00
Izsoles solis:
€ 800.00
Nosolītā cena:
€ 30 700.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, prakses vieta: Linarda Laicena iela 9-113, Valmiera, rīko SIA Experience, Ezera iela 19-30, Rīga, piederošā nekustamā īpašuma Pakalnieši, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.6684 001 0144, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14,8 ha. Izsoles sākumcena 19500,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles sākuma datums 07.06.2019., izsoles noslēguma datums 08.07.2019. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 27.06.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 1950 ZTI Inetas Kaktiņas Reģ.Nr.05066012657 depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsole tiek rīkota Akciju Komercbankas Investbank, Gončarnaja 12, str.1, Maskava, labā, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem: 1.                   Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums “Pakalnieši”, kas atrodas “Pakalnieši”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6684 001 0144, un ir reģistrēts  Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vidrižu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000077420, (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums). 2.                    Nekustamā īpašuma īpašnieks ir SIA “Experience”, reģistrācijas numurs LR Komercreģistrā: 40003699829. 3.                   Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība (kadastra apzīmējums 66840010144) 14,8 ha platībā. 4.                   Nekustamajam īpašumam ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 4.1.             Noteikts aizliegums bez INVESTBANK, AKCIJU KOMERCBANKA, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 19.novembra Hipotēkas līgums Nr. 02-519-k-H.   4.2.              Atzīme – vērsta EUR 18.26 piedziņa. Piedzinējs: Limbažu novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90009114631. Pamats: 2015.gada 30.jūlija Limbažu pašvaldības lēmums Nr. 9-12/78, 2015.gada 26.augusta Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja I.Kaktiņas nostiprinājuma lūgums Nr.14434/097/2015-NOS. 4.3.             Atzīme – vērsta 44.64 EUR piedziņa. Piedzinējs: Limbažu novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90009114631. Pamats: 2016.gada 26.septembra Limbažu pašvaldības lēmums - izpildrīkojums Nr. 9-12/16/115, 2016.gada 3.oktobra Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja I.Kaktiņas nostiprinājuma lūgums Nr.32157/097/2016-NOS. 4.4.             Atzīme – vērsta 49.95 EUR piedziņa. Piedzinējs: Limbažu novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90009114631. Pamats: 2015.gada 9.marta Limbažu pašvaldības lēmums – izpildrīkojums Nr. Nr. 9-12/22, 2018.gada 24.janvāra Vidzemes apgabaltiesas 99.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas L.Kavītes nostiprinājuma lūgums Nr.00930/099/2018-NOS. 4.5.             Aizlieguma atzīme – apturēta Experience, SIA, reģistrācijas numurs 40003699829, saimnieciskā darbība. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 90000069281. Pamats: 2018.gada 14.marta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļas vadītāja lēmums Nr.30.1-8.59.2/66797 par SIA “EXPERIENCE” saimnieciskās darbības apturēšanu. 4.6.             Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamu īpašumu apgrūtina uz nekustamu īpašumu SPOLĒNI, Vidrižu pagasta (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 199) atzīmes veidā ierakstītie apgrūtinājumi: 4.6.1.        Atzīme - Aģes upes aizsargjosla, 4.5 ha; 4.6.2.        Atzīme - regulētas ūdensnotekas aizsargjosla, 0.6 ha. 4.7.             Nostiprināta hipotēka par aizdevuma blakus prasījumu summu EUR 4’445’744,02 (četri miljoni četri simti četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro, 02 centi). Procentu likme: 23% gadā no kredīta summas. Līgumsods: saskaņā ar Aizdevuma līguma 2.6.punktu. Samaksas termiņš: 2013.gada 18.oktobris. Kreditors: INVESTBANK, AKCIJU KOMERCBANKA. 5.                   Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: EUR 19 500,- (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti euro). 6.                   Īpašnieks attiecībā uz Nekustamo īpašumu nepatur nekādas tiesības. 7.                   Nosolītās augtākās cenas samaksas veids un kārtība. 7.1.             Nosolītā augstākā cena kopā ar Civilprocesa liekuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteikto valsts nodevas apmēru par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 8.                   Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja: 8.1.              izsolē nav ieradies neviens solītājs; 8.2.             neviens no tiem, kas ieradušiem izsolē, nepārsola sākumcenu; 8.3.             pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas. 9.                   Nenotikušas izsoles sekas: 9.1.               Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole. Otrās izsoles sākumcenu nosaka atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta noteikumiem. 10.               Citi pārdošanas nosacījumi: 10.1.          Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 10.2.           Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 10.3.           Maksāšanas līdzeklis izsolē – euro; 10.4.           Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā; 10.5.           Izsole notiek ar augšupejošu soli – ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā 10 % no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 10.6.           Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 10.7.           Vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles  nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 10.8.           Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613. pantā paredzētajā kārtībā; 10.9.          Ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas; 10.10.      Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 621. panta pirmo daļu, summu, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, izsniedz atpakaļ parādniekam. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 64250165.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi