Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/108/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Upīte Sniedze, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 450.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 64 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 93 500.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko Jānim Bunkšam piederošā nekustamā īpašuma 4.līnijā 52E, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 021 0367, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 1353 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0900 021 0367, jaunbūve (dzīvojamā māja) 248,8 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0900 021 0367 001. Piedzinējs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 64500 EUR. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2019. gada 16.janvārī, izsoles noslēgums - 2019. gada 15.februārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 5.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 6450 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000,  Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi