Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/092/2020-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2020
Pieteikties var līdz:
04.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Krima Līga, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 120.00
Nosolītā cena:
€ 6 120.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Ārijai Litovkinai piederošā nekustamā īpašuma (2/3 domājamo daļu) ar nosaukumu Stari, adrese Dārza iela 4, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, ar kadastra numuru 6688 004 0058, reģistrēts Viļķenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000038174, otro izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem 1 ha kopplatībā un apbūves: dzīvojamā māja 116,8 m2 platībā un saimniecības ēka 87,1 m2 platībā. Piedzinējs: OU AKTIVA FINANTS pilnvarotais pārstāvis SIA JULIANUS INKASSO LATVIJA, Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039. Nekustamā īpašuma (2/3 domājamo daļu) novērtējums: 8000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 6000,00 EUR. Izsoles solis: 120,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 15.janvārī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 14.februārī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 4.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 800,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob. 26681959.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi