Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00046/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 700.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 17 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Aktuālais solījums:
€ 18 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – kopīpašuma 1/10 domājamo daļu no zemes vienības 2593 kvm platībā, ar uz tā esošu pansijas jaunbūvi, kas atrodas Saulgriežu iela 7, Jūrmala, kadastra numurs 1300 013 1131, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000104051 uz Helenas Suvorovas vārda. Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju uz zemes gabala atrodas divas nereģistrētas palīgēkas.

Piedzinējs: SIA Baltics Credit Solutions Latvia, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga.

Novērtējums – izsoles sākumcena: 17 000,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis – 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 9.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1700,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles sākuma datums - 2019.gada 20.marts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 23.aprīlis, plkst.13:00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma.                

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi