Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00012/039/2019-EIS
Izsoles sākums:
23.05.2019
Pieteikties var līdz:
12.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 470.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 700.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 4 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Anitai Lipņickai, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 5B - 29, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 904 9748. Piedzinējs: Uldis Bukavs.

Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 21,7 m2, ar pie īpašuma piederošām 2170/110590 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 01000570150001), būves (kadastra apzīmējums 01000570150002), būves (kadastra apzīmējums 01000570150003), būves (kadastra apzīmējums 01000570150004). Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.31454 29.

Nekustamā īpašuma novērtējums ir 4 700 EUR apmērā. Izsoles sākumcena: 4 700 EUR. Izsoles solis: 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Izsoles sākuma datums: 23.05.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 25.06.2019., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 12.06.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 470 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi