Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00009/046/2019-EIS
Izsoles sākums:
21.02.2019
Pieteikties var līdz:
13.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
25.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 412.63
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 126.33
Izsoles solis:
€ 412.63
Nosolītā cena:
€ 4 538.96

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Vizmai Melnbārdei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas “d/s Vīksnas Nr.1740”, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr.8080 021 0061. Izsole tiek rīkota likvidējamās AS „ABLV Bank”, reģ.nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi: 1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals 0,06 ha platībā, kas atrodas “d/s Vīksnas Nr.1740”, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr.8080 021 0061. Īpašums ierakstīts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 743.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1 II daļas 2.iedaļas 1.1.ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai kā citādi samazināt nekustamā īpašuma vērtību, nodot to citu personu atlīdzības vai bezatlīdzības lietošanā, kā arī nodibināt jebkāda veida servitūtus vai reālnastas. Pamats: 2018.gada 19.novembra Hipotēkas līgums Nr.08-K-0065/08.

2.2. IV daļas 1., 2.iedaļas 1.1. ieraksts: nostiprināta hipotēka. Procentu likme mainīga: 7,09% gadā, kas veidojas kā summa no bāzes likmes: 4,29% un pievienotās likmes: 2,8% gadā. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – līdz pilnīgai saistību izpildei, maksājumi veicami saskaņā ar 2008.gada 6.februāra  Hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0065, 2008.gada 19.novembra papildvienošanās Hipotekārā kredīta līgumam Nr.08-K-0065. Kreditors: Akciju sabiedrība “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2008. gada 6. februāra hipotekārā kredīta līgums Nr.08-K-0065, 2008.gada 19.novembra papildvienošānās hipotekārā kredīta līgumam Nr.08-K-0065, 2008.gada 19.novembra hipotēkas līgums Nr. 08-K-0065/08.

3. Izsoles sākumcena: 4126,33 EUR.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu; 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 412,63 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis – 412,63 EUR; 6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.03.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 412,63 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.   Izsole sāksies 21.02.2019. pulksten 13.00 un noslēgsies 25.03.2019. pulksten 13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi