Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00100/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.07.2019
Pieteikties var līdz:
05.08.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.08.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 24 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 31 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod Anželai Razuvajevai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Baldones iela 24-59, Rīga.

Izsole tiek rīkota SIA Intrum Latvia, adrese: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, labā.

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Anžela Razuvajeva piederošais nekustamais īpašums Baldones iela 24-59, Rīga, kadastra Nr.01009048045, kas sastāv no Dzīvokļa Nr.59 39,1 kvm platībā, kopīpašuma 3910/277290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Funkcionāli saistīts ar zemes gabalu Baldones ielā 24, Rīgā.

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi 2.1.Noteikts aizliegums bez Intrum Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40203088409, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 2.2.Apgrūtināts ar lietu tiesībām: Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2008.gada 10.jūnija pirkuma līguma 3.punkts. 2.3.Nostiprināta hipotēka 46526.48 EUR (32699.00 LVL) apmērā. Kreditors: Intrum Latvia SIA, reģistrācijas numurs 40203088409.

3.    Izsoles sākumcena Izsoles sākumcena EUR 24 000.00 (divdesmit četri tūkstoši euro, 00 euro centi).

4.    Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.           Nosolītā augstākā cena samaksājama zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas.

5.      Nekustamā īpašuma īpašnieks Īpašnieks nekustamā īpašumā nepatur nekādas tiesības.

6.      Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja: Citi pārdošanas nosacījumi netiek noteikti.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2019.gada 16.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 15.augusts, plkst.13:00. Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 5.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2400,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. 

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi