Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/041/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.01.2019
Pieteikties var līdz:
05.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 000.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
€ 3 600.00

Objekta informācija

Rīgas Apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Rīga, Dzirnavu iela 66-24, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Irinai Belousovai. Piedzinējs – SIA Baltijas Parādu Piedziņas centrs, Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no 1/2 domājamās daļas dzīvokļa īpašuma Nr.4 ar kopējo platību 32,5 m2 un pie tā piederošo 325/1633 kopīpašuma domājamo daļu no daudzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8015 003 1835). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā ar kadastra Nr.8015 900 2406, kas atrodas Vidzemes šosejā 45-4, Siguldā, Siguldas novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 2000,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena – 2000,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 05.februārim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 200,00 EUR. Izsoles sākums – 2019.gada 16.janvāris plkst.13:00, izsoles noslēgums 2019.gada 15.februāris, plkst. 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi