Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00022/032/2019-EIS
Izsoles sākums:
20.03.2019
Pieteikties var līdz:
09.04.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
23.04.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 125 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2,  rīko pirmo labprātīgo izsoli kā kopībai Dagnijai Brūverei piederošiem diviem savstarpēji saistītiem nekustamiem īpašumiem: Slokas ielā 59-40, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 924 4288 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000205252 40, un kopīpašuma 1738/61975 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Slokas ielā 59, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 064 0011 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8294, kas ieķīlāti par labu ABLV Bank, AS, Elizabetes iela 23, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 125000,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 20.03.2019. Izsoles noslēgums 23.04.2019. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 09.04.2019. jāiemaksā nodrošinājuma summa 12500,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.    Nekustamā īpašuma sastāvs. Dagnijai Brūverei piederoši un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāti nekustami īpašumi:

1.1.            dzīvokļa īpašums Nr.40 un 1358/61975 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas Slokas ielā 59, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 924 4288 ierakstīts Rīgas Pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000205252 40; (turpmāk tekstā arī – Nekustamais īpašums Nr.1);

1.2.            1738/61975 kopīpašuma domājamās daļas no zemes gabala 3616 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Slokas ielā 59, Rīgā, un ar kadastra Nr.0100 064 0011 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8294 (turpmāk tekstā arī – Nekustamais īpašums Nr.2);

1.3.            Nekustamie īpašumi Nr.1 un Nr.2 tiek izsolīti kā kopība. Turpmāk tekstā abi šajā punktā uzskaitītie nekustamie īpašumi kopā – Nekustamais īpašums.  

2.     Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Nekustamajam īpašumam Nr.1: 2.1.1. II daļas 2.iedaļas 2.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 3.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4090/01. 2.1.2. III daļas 1.iedaļas 1.1. ieraksts: Atzīme – īpašnieks aprobežots ar 2007.gada 2.augusta pirkuma līguma 4.14.punktā minēto nosacījumu. Pamats: 2007.gada 2.augusta pirkuma līgums. 2.1.3. IV daļas 1.,2.iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta kārtējā hipotēka, tai skaitā aizdevuma summa LVL 183231,90. Procentu likme: saskaņā 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4090. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – saskaņā 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4090. Kreditors: Akciju sabiedrība “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4090, 2007.gada 3.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4090/01. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8294. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 219878,28 LVL.

2.2. Nekustamajam īpašumam Nr.2: 2.2.1. II daļas 2.iedaļas 10.1. ieraksts: Noteikts aizliegums Dagnijai Brūverei bez akciju sabiedrības “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 3.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4090/02 2.2.2. III daļas 1.iedaļas 10.1. ieraksts: Atzīme – īpašnieks Dagnija Brūvere aprobežota ar 2007.gada 2.augusta pirkuma līguma 4.11., 4.13. un 4.14.punktiem. 2.2.3. IV daļas 1.,2.iedaļas 8.1. ieraksts: Nostiprināta kārtējā hipotēka, tai skaitā aizdevuma summa LVL 183231,90. Procentu likme: saskaņā 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4090. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – saskaņā 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4090. Kreditors: Akciju sabiedrība “Aizkraukles banka”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 3.jūlija hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4090, 2007.gada 3.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4090/02. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas nodalījumā Nr.100000205250-40. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 219878,28 LVL.  

3. Izsoles sākumcena: 125`000,00 EUR (Viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.  

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 12 500.00 EUR (Divpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis – nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611. panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi