Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/040/2019-EIS
Izsoles sākums:
15.01.2019
Pieteikties var līdz:
04.02.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
14.02.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Strižko Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 37 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 47 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, ar prakses vietu Tērbatas iela 59/61-7, Rīga, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Kaivas iela 50 k - 2 - 2C, Rīga, kadastra Nr.0100 925 6594. Īpašnieks – Ritvars Akulis. Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā notiek AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, labā.   Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi   1.    Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2C ar kopējo platību – 49 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 490/102185 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums atrodas Kaivas iela 50 k - 2 - 2C, Rīga, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000381780-2C.   2.    Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.  Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 1.septembra hipotēkas līgums Nr. 08-106854-PK/1. 2.2.  Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summas LVL 57489,37. Procentu likme: 01.09.2008. aizdevuma līguma Nr. 08-106854-PK I daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 1. septembra aizdevuma līgums Nr. 08-106854-PK, 2008.gada 1.septembra hipotēkas līgums Nr.08-106854-PK/1.   3.    Izsoles sākumcena – EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro).   4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1.  Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.2.  “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5.punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.   5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks RITVARS AKULIS nepatur sev nekādas tiesības.   6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1.  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.  izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.  maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO; 6.4.  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.  vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.   Otrās izsoles sākumcena: 37 500,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 euro centi). Izsoles solis: 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 euro centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2019.gada 15.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 14.februāris plkst.13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 4.februārim, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģistrācijas Nr.02108311070, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 euro centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi