Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
27.02.2019
Pieteikties var līdz:
19.03.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
29.03.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 12 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 125 000.00
Izsoles solis:
€ 5 000.00
Nosolītā cena:
€ 160 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko SIA WALL GROUP, juridiskā adrese – Bērzu iela 5, Baloži, Ķekavas novads, piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 5, Baloži, Ķekavas novads, kadastra Nr.8007 002 2101, pirmo labprātīgo izsoli.

Pirmās izsoles sākumcena – 125000,00 EUR. Izsoles solis – 5000,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 27.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 29.marts plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 19.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 12500,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Prasītājs – Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Atbilstoši tiesas lēmumam Swedbank AS ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem: “1.       Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar kadastra numuru 80070022101 ar kopējo platību 1200 m², dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 80070022101001). Adrese: Bērzu iela 5, Baloži, Ķekavas nov., kas ierakstīts Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15, kadastra numurs: 80070022101. 2.         Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 2.1.      Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, grozīt lietošanas kārtību un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 26.marta hipotēkas līgums Nr.08-040459-IN/1. 2.2.      Atzīme - vērsta EUR 1196.55 piedziņa. Piedzinējs: TIROPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40003352327. 2.3.      Atzīme - vērsta EUR 908.03 piedziņa. Piedzinējs: SAULĪTE PĀRTIKAS GRUPA, SIA, reģistrācijas numurs 40003597988. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles 2018.gada 22.maija nostiprinājuma lūgums, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.aprīlī izsniegtais izpildu raksts lietā Nr.C29451217. 2.4.      Atzīme - vērsta EUR 1129.28 piedziņa. Piedzinējs: SIA "Hanza Cargo", reģistrācijas numurs 40103237198. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas 2018.gada 29.maija nostiprinājuma lūgums, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 17.maija izsniegtais Izpildu raksts Lietā Nr. C29546917 (C-1972/18). 2.5.      Atzīme - vērsta EUR 1859.88 piedziņa. Piedzinējs: SIA "Baltic GPS", reģistrācijas numurs 43603045169. Pamats: zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas 2018.gada 23.jūlija nostiprinājuma lūgums, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.jūlija izpildu raksts Lieta Nr.C29575817 (C-2209-18/29). 2.6.      Atzīme - saskaņā ar Baložu pilsētas zemes komisijas 1995.gada 5.decembra lēmumu Nr.24 īpašums aprobežots ar nosacījumu, ka jebkādā veida būvniecības, rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi un ar tiem saistītie labiekārtošanas darbi veicami saskaņā ar Domes Arhitektūras - celtniecības dienesta prasībām atbilstoši pilsētas attīstības interesēm. 2.7.      Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu par summu Ls 189757,08. Procentu likme: Bāzes likme: 4,699% (trīs mēnešu EURIBOR) un Pievienotā likme 1,8% gadā, un to samaksa katra mēneša 26.datumā. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa, papildus jāmaksā nokavējuma procenti - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 10% no aizdevuma summas. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 26.marta aizdevuma līgums Nr.08-040459-IN, 2008.gada 26.marta hipotēkas līgums Nr.08-040459-IN/1. Nodrošinātais prasījums 265660.00 LVL 2.8.      Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai. Prasītājs: TruckHouse service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40103802613. Pamats: Rīgas rajona tiesas 2018.gada 5.septembra lēmums lietā Nr.C33512918. Nodrošināmais prasījums EUR 3080.34. 3. Izsoles sākumcena - EUR 125 000 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši eiro). 4.         Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.2. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā: 4.2.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; 4.2.2. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 4.2.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 4.2.4. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5)punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 5.         Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 5.1.      nekustamā īpašuma īpašnieks SIA „Wall Group”, reģ.Nr.40003555645, nepatur sev nekādas tiesības. 6.         Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā; 6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas. 7.         Nenotikusi izsole un tās sekas: 7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā. 7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas. 7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. 7.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.”

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi